Ochrana osobný údajov

Ochrana osobný údajov

Ochrana osobný údajov

Spracovanie osobných údajov

V spoločnosti EAA – OIL SLOVENSKO s.r.o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Uvedené zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti EAA – OIL SLOVENSKO s.r.o.. Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované spoločnosťou EAA – OIL SLOVENSKO s.r.o. za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame vaše fakturačné / dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav, doručenia objednaného tovaru. Osobné údaje na účely registrácie v EAA – OIL SLOVENSKO klientskej zóne spracúvame na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pri registrácii. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť.

 

Monitorovanie priestoru EAA – OIL SLOVENSKO s.r.o. prístupného verejnosti kamerovým systémom

Spracúvame obrazové záznamy z kamerových systémov za účelom ochrany nášho majetku na základe našich oprávnených záujmov. Obrazový záznam z kamerových systémov uchovávame 14 dní od jeho vyhotovenia. V prípade, ak navštívite našu prevádzku budeme obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať a poskytnutie je povinné.

 

Kariéra

Spracovávame osobné údaje poskytnuté na základe vašej žiadosti o prijatie do zamestnania: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie, prípadne fotografia. Ak vás neprizveme do výberového konania vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Poskytnutie osobných údajov na účely výberového konania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov vás nemôžeme prizvať do výberového konania.